Idea CSR
MEC Piła jako członek Grupy ENEA rozumie społeczną odpowiedzialność biznesu jako sposób zarządzania firmą uwzględniający oczekiwania jej otoczenia, pozwalający na racjonalne zarządzanie zasobami oraz na trwałe zwiększanie wartości firmy w perspektywie trwałego, zrównoważonego rozwoju. Firma zarządzana zgodnie z zasadami CSR przyjmuje odpowiedzialność za skutki swoich działań i decyzji, a poprzez swoje funkcjonowanie wnosi wkład w rozwój ogólnospołeczny.

Zaangażowanie społeczne
MEC Piła traktuje zaangażowanie społeczne jako jedną z podstawowych powinności firmy wobec społeczeństwa, w którym funkcjonuje i które współtworzy wraz ze swoimi pracownikami, dostawcami, partnerami biznesowymi oraz klientami. Szersze niż czysto biznesowe spojrzenie na rzeczywistość, analiza istniejących w niej możliwości i potrzeb dają firmie szansę odegrania znaczącej i satysfakcjonującej roli społecznej.
Promocja aktywnego trybu życia i sportu jest jednym z ważniejszych obszarów zaangażowania społecznego MEC Piła. Spółka traktuje wspierane wydarzenia i inicjatywy sportowe, jako element promocji aktywnego trybu życia. Firma wspierała inicjatywy sportowe, ściśle powiązane z działaniami na rzecz ochrony zdrowia.

Środowisko
Spółka wspiera prośrodowiskowe programy godnych zaufania instytucji, ze szczególnym naciskiem na współpracę z organizacjami chroniącymi środowisko i edukującymi członków społeczności lokalnych na terenie działania Spółki.

Biznes Bez Barier
MEC Piła przystąpiła do programu "Biznes Bez Barier". Jest to idea wspierająca osoby z niepełnosprawnością na technologicznym rynku pracy. Od lipca 2019 roku korzystamy z aplikacji Platforma Medycyny Pracy oraz promujemy wśród naszych pracowników Platformę Porad Prawnych. Obie aplikacje udostępnia i administruje Grupa AF Sp. z o.o., która zatrudnia w swoich szeregach 80% osób z niepełnosprawnością.

‹ powrót