Jak zostać naszym klientem?

Nasi pracownicy udzielą wyczerpujących odpowiedzi, dokonają niezbędnych analiz, zaproponują najkorzystniejszy sposób przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

Biuro Obsługi Klienta
pokój nr 006

tel. 67-215-16-30 lub 67-215-16-77
lub 67-215-16-95

e-mail:
mec.bok@enea.pl


MEC Piła Sp. z o.o.

ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła
tel. +48 67 215 16 00
fax +48 67 215 16 44

www.mecpila.plETAP 1

Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
W przypadku zainteresowania należy przesłać na adres e-mail bok@mecpila.pl następujące dane:
1. Dane kontaktowe.
2. Adres nieruchomości.
3. Powierzchnia do ogrzania.
4. Kubatura do ogrzania.
5. Moc zamówiona - centralne ogrzewania (c.o.).
6. Moc zamówiona - ciepła woda (c.w.u.).
7. Liczba mieszkańców (dla c.w.u.).
8. Budynek posiada ocieplenie (tak/nie).

ETAP 2
Uzyskanie warunków przyłączenia.
W celu określenia możliwości związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz warunków przyłączenia należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub w Sekretariacie Spółki wypełniony „Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego, znajdującego się w obiekcie" - pobierz >>> wraz z wymaganymi załącznikami:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością:

a) wypis z rejestru gruntów lub wypis z Księgi Wieczystej lub akt notarialny,
b) potwierdzona notarialnie zgoda lub upoważnienie właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości dla podmiotu posiadającego tytuł prawny w formie: użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia - dokumenty rejestrowe dla podmiotu / osoby fizycznej - pobierz >>>

  • plan zabudowy lub mapka ze szkicem sytuacyjnym obiektu, do którego dostarczone będzie ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczonym węzłem cieplnym,
  • informacja o wynikach audytu energetycznego lub dokumentacja techniczna instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

ETAP 3
Wydanie warunków przyłączenia.
W odpowiedzi na wniosek otrzymują Państwo „Warunki techniczne przyłączenia” wraz z propozycją „Umowy przyłączeniowej”.

ETAP 4
Podpisanie umowy przyłączeniowej.
Na tym etapie ustalany i precyzowany jest zakres działań dla stron w trakcie realizacji inwestycji, sposób ich finansowania oraz termin rozpoczęcia poboru ciepła.

ETAP 5
Zlecenie dostawy energii cieplnej.
Po zakończeniu procesu inwestycji należy dostarczyć „Zlecenie na dostawę energii cieplnej”- pobierz>>>" do Biura Obsługi Klienta nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem poboru energii cieplnej. Określa ono zakres świadczonej usługi dostarczania energii cieplnej.

ETAP 6
Podpisanie umowy na sprzedaż ciepła.
Po zrealizowaniu wszystkich postanowień wynikających z „Umowy przyłączeniowej” zawierana jest „Umowa kompleksowa dostarczania ciepła” (wykaz poniżej), która reguluje wzajemne zobowiązania dotyczące realizacji dostawy ciepła do obiektu.

Rozpoczęcie dostaw energii cieplnej.

Pliki do pobrania
‹ powrót