Szanowni Państwo

W związku z uregulowaniami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO, poniżej zamieszczamy informację odnośnie obowiązku informacyjnego administratora danych.


Administrator:

Administratorem Państwa danych jest Miejska Energetyka Cieplna Piła Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Pile , ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła,

NIP 764-000-07-51
REGON 570006604
KRS 0000113543

Dane kontaktowe administratora:

e-mail: mec.iod@enea.pl

Sekretariat

67-215-16-01


Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

• realizacja umowy z klientem – niezbędność danych do wykonania umowy;
• udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie – niezbędność danych do udzielenia odpowiedzi;
• cele podatkowe i księgowe – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
• marketing bezpośredni oraz bezpieczeństwo administratora – prawnie uzasadniony interes administratora;
• inne cele – zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne niż administrator podmioty, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy lub jeżeli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W szczególności odbiorcami danych mogą być organy administracji publicznej i samorządowej, sądy i inne organy oraz instytucje państwowe.

Zgoda

Przetwarzanie danych osobowych dla innych niż w/w celów oraz ich przekazywanie innym niż w/w odbiorcy może odbywać się wyłącznie za Państwa zgodą wyrażoną w sposób dobrowolny, świadomy i jednoznaczny. Jeżeli nastąpi zmiana celu przetwarzania danych osobowych zostaną Państwo poproszeni o udzielenie takiej zgody.

Czas przetwarzania danych:

Państwa dane będą przechowywane:

• dla celów realizacji umowy – przez czas niezbędny do jej wykonania;
• dla celów udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi;
• dla celów podatkowych i księgowych – przez okres 5 lat obrachunkowych;
• dla innych celów – do czasu wycofania zgody.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem przez administratora w/w danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
• żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody

Oświadczenie o cofnięciu zgody może być złożone w dowolnym momencie. Oświadczenie należy złożyć administratorowi bezpośrednio lub z wykorzystaniem w/w danych adresowych.

Dane niezbędne do realizacji umowy

Podanie przez Państwa niektórych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W przypadku nieprzekazania niezbędnych danych realizacja umowy nie będzie możliwa. Dane zbędne dla realizacji umowy nie są wymagane do jej zawarcia – niepodanie tych danych nie ma wpływu na realizację umowy.‹ powrót